Dansk   English   Deutsch

Sæsonpladser/fastliggere

Sæsonpriser.


(Priserne er opgivet i dkr. og er inkl. moms og miljøafgift)
Mini-forsæson
4 uger
Inkl. 2 voksne + 2 børn
Forsæson
Helsæson
Sensommersæson
For- og Sensommersæson
Enhed inkl. 1 voksen: 2300 3300 6800 2100 4600
+ evt. særligt enhedstillæg: 1)          
Enhed type blå+ 2) 600 1200 2000 500 1700
Enhed type blå 250 500 1000 300 800
Enhed type grøn 0 0 500 0 0
Enhed type rød 0 0 0 0 0
Enhed 439/440 som én enhed - 1500 3000 1000 2500
+ 1 voksen (ekstra) 350 400 700 400 450
+ 1 barn (0 - 14 år inkl.) (ekstra) 150 150 400 75 250
+ 1 hund 50 50 150 50 100
Strøm 3)          
+ fast afgift 100 200 300 200 300
+ forbrug pr. kWh 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
 
Sæsongæstekort pr. enhed, max 10 pers. - 150 300 150 300
Sæsongæstekort pr. enhed, max 2 pers. - 75 150 75 150
Evt. ekstra enhed 4) - ½ pris ½ pris ½ pris ½ pris
 
Øvrige priser Pr. år VIGTIGT!
Enheden må kun benyttes af lejer og personer fra dennes husstand, og som er skrevet på kontrakten.
Dog kan lejers børnebørn i alderen 0 – 16 år tilføjes lejekontrakten.
Benyttes enheden af personer herudover, skal der betales for ophold i henhold til campingpladsens priser herfor.
Evt. ID-plade m. årsmærke 5) 480
Evt. årsmærke t. ID-plade 5) 150
Evt. campingpas 95
 
Gæstekort (08.00-23.00) Pr. dag
Voksen 10
Barn (0-14 år inkl.) 5
Bad Gæst 10
 
1) Enhederne er klassificeret og tillagt evt. særligt enhedstillæg iht. deres attraktivitet og/eller størrelse samt i forhold til sæsontype.
2) Blå+ er de meget efterspurgte pladser med en særlig attraktiv beliggenhed.
Enhederne er: 124, 142, 154, 161, 430 og 449.
3) I det omfang beholdningen af el-målere ikke er tilstrækkelig til alle fastliggere, prioriteres hel- og forsæsonenhederne. Sensommersæsonenhederne tildeles efter tilmeldingstidspunkt. Hvis el-måler ikke kan tildeles betales et fast strømgebyr. For enheder, som kun benytter el til lys, køleskab, kaffemaskine, kogeplader, blæser til gasvarme o.l. er gebyret kr. 350,-. For enheder, som derudover benytter el til opvarmningsformål, f.eks. varmeblæser, radiator, vandvarmer, gulvvarme o.l., er gebyret kr. 600,-.
4) Kun til parkering, børnetelte (0-18 år), legeredskaber o.l.. Plus evt. særligt enhedstillæg (1/1).
Blå enheder kan ikke anvendes som ekstrapladser
5) Campingrådets grønne ID-plade med gyldigt årsmærke er obligatorisk, hvis campingvognen ikke er indregistreret.
 
Priseksempel på sæsonophold:
(Inkl.: grøn enhed, 2 voksne, 2 børn)
Mini forårs
(Fast 4 uger)
Forårs
(Minimum 6 uger)
Helsæson
(Minimum 14 uger)
Sensommer
(Minimum 4 uger)
Enhed inkl. 1 voksen 2000
(2 voksne + 2 børn)
2300 6300 1900
+enhedstillæg grøn 0 0 500 0
+ 1 voksen - 400 700 400
+2 børn u. 15 år - 300 800 150
+ strøm, fast afgift 100 200 300 200
I alt 2100 3900 8600 2650
+ strømforbrug efter måler ? ? ? ?

 

Regler for sæsonpladser på Svinkløv Camping

Kontrakten

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer, og kan ikke overdrages/overleveres ved evt. salg af vognen.
 • Kontrakten kan kun omfatte personer fra lejers husstand/samme adresse som lejer.
 • Lejers børnebørn i alderen 0-16 år kan dog tilføjes lejekontrakten, såfremt børnebørnene opholder sig i vognen sammen med lejer.
 • Lejer, der bor alene, kan tilføje en ekstra navngiven person på kontrakten.
 • Lejer skal aflevere gyldigt campingpas til opbevaring i receptionen. Passet kan købes i campingpladsens information.
 • Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Gæsterne skal indskrives som alm. campister og betale alm. overnatningsgebyr. Strømforbrug tilskrives enhedens måler.
 • Fremleje eller videresalg af lejemålet på enheden er ikke tilladt.
 • En sæsonplads lejes for én sæson (vognen/teltet skal stå opstillet på den lejede enhed i et minimum antal uger af den lejede periode: Forårssæsonen minimum 6 uger, Mini forår fast 4 uger, Helsæson minimum 14 uger og Sensommersæsonen minimum 4 uger).
 • Elforbruget afregnes efter måler og betales ved afrejse eller senest ved den lejede sæsons afslutning. Ved målersvigt eller fejl på måler betales forbrug efter lejrchefens skøn.
 • Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
 • Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.


Pladsen og Enheden

 • I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
 • Såfremt det er muligt, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. enhed.
 • Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
 • Der må max. parkeres 1 køretøj ved hver enhed, og køretøjet skal parkeres indenfor egen campingenhed. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet udenfor campingpladsens bom.
 • Campingvognen skal være mobil og kunne flyttes.
 • Der er opstillet containere til Pap/papir, glas/flasker, plastik og dagrenovation. Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.
 • Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.
 • Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes. Lejer vil blive foreholdt erstatningskrav.
 • Græsset må ikke klippes udenfor enhedens område. Det vil sige, enheden må ikke udvides ved klipning.

 

Græsset

 • Det er lejerens ansvar, at græsset holdes klippet, og at der bliver klippet omkring campingvogn og fortelt samt på hele den lejede enhed (tænk på dette inden I forlader enheden). Plæneklipper kan eventuelt lånes af campingpladsen. Græsset klippes mindst hver 3. uge. Vurderes dette ikke overholdt, vil lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100kr. pr. gang.


Tilbehør

 • Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
 • Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.
 • Kæder eller snore til hunde, der ikke er i brug, må ikke ligge efterladte i græsset.
 • Tilbehør der bærer præg af kolonihaveudstyr er ikke tilladt.

 

Ved sæsonafslutningen

 • Campingvogne skal senest ved lejemålets ophør være fjernet fra campingpladsen.
 • Eventuelt fast gulv i forteltet skal fjernes ved lejemålets ophør.
 • Det er muligt at opbevare dele i ”det sorte skur”. Reglen for skuret er: sæt tingene samlet, så der er plads til andre campisters ting, der skal altid være navn og enhedsnr. på delene. Nøgle kan lånes i receptionen.
 • Hvis ikke andet er aftalt, skal enheden ved lejemålets ophør være ryddet. Enheden skal fremstå som ved modtagelse, dvs. græsset skal være klippet, og der må ikke være efterladt huller, fliser, sten, træ eller andet affald. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning, og oprydning sker for lejers regning.

 

Hvor om alting er,

 • så spørg lejrchefen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet.
 • så skal Campingpladsens ordensreglement og Campingrådets campingreglement til enhver tid overholdes.
 • så respekter venligst at Svinkløv Camping er en naturcampingplads.
 • Vær med til at holde tingene i orden og i pæn stand, og hjælp med til at behandle tingene på samme måde som du behandler dine egne ting. Dette er til glæde for os alle og højner standarden, ligesom det er med til at holde omkostningerne nede.

Svinkløv Camping   |   Svinkløvvej 541, DK-9690 Fjerritslev   |   Tlf. (+45) 98217180   |   info@svinkloevcamping.dk

Nordjysk Webdesign ApS